Grid / Dish (เสาแบบมีทิศทาง - ส่งระยะไกล)

Grid / Dish (เสาแบบมีทิศทาง - ส่งระยะไกล)
ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ Point to Point เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายจากอาคารสู่อาคาร และการต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ

Grid / Dish (เสาแบบมีทิศทาง - ส่งระยะไกล)ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

Follow us on Facebook