เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number
3309800241321

ชื่อผู้ประกอบการ (Owner name) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิสเน็ต เซ็นเตอร์
SYSNET CENTER LIMITED PARTNERSHIP
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :
(Company Name) :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิสเน็ต เซ็นเตอร์
SYSNET CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริการเว็บไซต์ (Websites) : www.sysnetcenter.com
วันที่จดทะเบียน (Registered date) : 29/10/2552
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ (Type of Business) : คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
Computer and Internet
ที่อยู่ (Address) : 99 หมู 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
: 99 Moo 8 Phaholyothin Road,Kukot Lumlukka,Pathumthanee
โทรศัพท์ (Telephone) : 0 2992 6802
โทรสาร (Fax) : 0 2992 6802
 
E-mail : info@sysnetcenter.com

กลับไปเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Back to DBD web site